DESCARREGAR
EN PDF
DESCARREGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
ELS MEUS DOCUMENTS
ENVIAR
PER EMAIL
Buscar en el document: 

 Següent  Anterior

LLEI 10/1988, DE 3 DE MAIG, DE TELEVISION PRIVADA.

Fitxa
Butlletí Butlletí Oficial de l'Estat Nombre [ Solament per a usuaris ] de [ Solament per a usuaris ] 
Secció I. DISPOSICIONS GENERALS 
Òrgan emissor PREFECTURA DE L'ESTAT 
Nombre de disposició 10/1988 
Data de disposició [ Solament per a usuaris ] 
Tipus de norma LLEI 
Tipus de legislació Legislacion 
Extracte del document sol·licitat

JUAN CARLOS I
REI D'ESPANYA
A TOTS ELS QUE LA PRESENT VEIESSIN I ENTENGUESSIN.
SAPIGUEU: QUE LES CORTS GENERALS HAN APROVAT I JO VINC A SANCIONAR LA SEGÜENT LLEI:
PREAMBULO
LA TELEVISION ÉS, EN EL NOSTRE ORDENAMENT JURIDICO I EN ELS TERMINOS DE L'ARTICULO 128 DE LA CONSTITUCION, UN SERVEI PUBLICO ESSENCIAL, LA TITULARITAT DEL QUAL CORRESPON A l'ESTAT.
AQUESTA CONFIGURACION DE LA TELEVISION COM A SERVEI PUBLICO HA REBUT EL RECONEIXEMENT DEL NOSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I POT DIR-SE QUE REPRESENTA, AIXÍ MATEIX, UN PRINCIPI ÀMPLIAMENT ACCEPTAT EN EL DRET PUBLICO EUROPEU, COM ES RECOGIO EN LA CONFERÈNCIA DEL CONSELL D'EUROPA SOBRE POLITICA DE COMUNICACION CELEBRADA A VIENA. LA FINALITAT DE LA TELEVISION COM A TAL SERVEI PUBLICO HA DE SER, ABANS DE RES, LA DE SATISFER L'INTERES DELS CIUTADANS I LA DE CONTRIBUIR Al PLURALISME INFORMATIU, A la FORMACION D'UNA OPINION PUBLICA LLIURE I A l'EXTENSION DE LA CULTURA.
LA TITULARITAT ESTATAL DEL SERVEI PUBLICO NO IMPLICA, NO OBSTANT AIXÒ, UN REGIMEN D'EXCLUSIVITAT O DE MONOPOLI, SINÓ QUE, PER CONTRA, LA GESTION DEL SERVEI POT SER REALITZADA EN FORMA DIRECTA, PEL PROPI ESTAT, I D'UNA MANERA INDIRECTA, PELS PARTICULARS QUE OBTINGUIN L'OPORTUNA CONCESION ADMINISTRATIVA.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN LES SEVES SENTÈNCIES NUMERO 12, DE 31 DE MARÇ DE 1982, I NUMERO 74, DE 7 DE DESEMBRE DE 1982, DECLARO QUE LA TRUCADA NO ESTAVA CONSTITUCIONALMENT IMPEDIDA I QUE LA SEVA IMPLANTACION NO ERA UNA EXIGÈNCIA JURIDICO-CONSTITUCIONAL, SINÓ UNA DECISION POLITICA QUE PODIA ADOPTAR-SE SEMPRE QUE, En ORGANITZAR-LA, ES RESPECTESSIN ELS PRINCIPIS DE LLIBERTAT, IGUALTAT I PLURALISME.
EL GOVERN, D'acord AMB EL SEU PROGRAMA D'AMPLIAR Al MAXIMO EL GAUDI I LA PLURALITAT DELS MITJANS DE COMUNICACION I LA DIFUSION DE LA INFORMACION QUE A TRAVES D'ELLS ES CANALITZA, HA ADOPTAT LA DECISION DE REGULAR LA GESTION INDIRECTA DE LA TELEVISION, D'acord AMB ELS PRINCIPIS ASSENYALATS PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I ELS QUE ES DERIVEN NECESSÀRIAMENT DEL SEU CARACTER DE SERVEI PUBLICO ESSENCIAL.
EN CONCORDANÇA AMB AQUESTS CRITERIS, LA LLEI SOBRE TELEVISION PRIVADA ESTABLEIX QUE L'ACTIVITAT DE LES SOCIETATS CONCESSIONÀRIES D'AQUESTA GESTION INDIRECTA S'INSPIRÉS EN ELS PRINCIPIS EXPRESSATS EN L'ARTICULO 4. DE LA LLEI 4/1980, DE 10 DE GENER, D'ESTATUT DE LA RÀDIO I LA TELEVISION.
EL MODEL DE TELEVISION PRIVADA QUE S'ESTABLEIX EN LA LLEI ÉS, DES DEL PUNT DE VISTA GEOGRAFICO O TERRITORIAL, DE COBERTURA MIXTA. ÉS A DIR, D'UNA PART, S'ESTABLEIX QUE L'OBJECTE DE LES CONCESSIONS SERA L'EMISION DE PROGRAMES DE TELEVISION AMB UNA COBERTURA NACIONAL; PERÒ, D'UNA ALTRA PART, ES REQUEREIX, AIXÍ MATEIX, QUE LES CONCESSIONS PREVEGIN L'EMISION DE PROGRAMES, PER LES MATEIXES SOCIETATS CONCESSIONÀRIES, AMB UNA COBERTURA LIMITADA A ZONES TERRITORIALS QUE ES DELIMITESSIN EN UN PLA TECNICO NACIONAL.
QUANT Al NUMERO DE TALS CONCESSIONS, LA...
X
...Carregant...