DESCARREGAR
EN PDF
DESCARREGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
ELS MEUS DOCUMENTS
ENVIAR
PER EMAIL
Buscar en el document: 

 Següent  Anterior

LLEI 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

Fitxa
Butlletí Butlletí Oficial de l'Estat Nombre [ Solament per a usuaris ] de [ Solament per a usuaris ] 
Secció I. DISPOSICIONS GENERALS 
Òrgan emissor PREFECTURA DE L'ESTAT 
Nombre de disposició 15/2007 
Data de disposició [ Solament per a usuaris ] 
Tipus de norma LLEI 
Tipus de legislació Legislacion Mercantil Refós 
Matèria
Indice
Extracte del document sol·licitat

JUAN CARLOS...(Demo)

PREÀMBUL   

I

L'article 38 de la Constitució reconeix la llibertat d'empresa en el marc d'una economia de mercat i la garantia i protecció de la mateixa pels poders públics, d'acord amb les exigències de l'economia en general i, si escau, de la planificació. L'existència d'una competència efectiva entre les empreses constitueix un dels elements definitoris de l'economia de mercat, disciplina l'actuació de les empreses i reasigna els recursos productius en favor dels operadors o les tècniques més eficients. Aquesta eficiència productiva es trasllada al consumidor en la forma de menors preus o d'un augment de la quantitat oferta dels productes, de la seva varietat i qualitat, amb el consegüent increment del benestar del conjunt de la societat.

En aquest context, existeix un acord generalitzat pel que fa a la creixent importància de la defensa de la competència, que s'ha consolidat com un dels elements principals de la política econòmica en l'actualitat. Dins de les polítiques d'oferta, la defensa de la competència complementa a altres actuacions de regulació de l'activitat econòmica i és un instrument de primer ordre per promoure la productivitat dels factors i la competitivitat general de l'economia.

Per això, resulta precís disposar d'un sistema que, sense intervenir de forma innecessària en la lliure presa de decisions empresarials, permeti comptar amb els instruments adequats per garantir el bon funcionament dels processos del mercat.

Amb aquest objecte es va promulgar la Llei 16/1989, de Defensa de la Competència, de 17 de juliol, sobre la base del qual s'ha articulat un sistema basat en l'existència de dos òrgans administratius especialitzats d'àmbit nacional per a la lluita contra les pràctiques restrictives de la competència i el control de concentracions econòmiques, el Servei i el Tribunal de Defensa de la Competència.

Des de la seva entrada en vigor, s'han produït modificacions, algunes de gran importància, i s'han promulgat diverses normes de desenvolupament. A més, s'ha aprovat la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les Comunitats Autònomes en matèria de defensa de la competència. Finalment, en els últims anys s'ha produït una important reforma del marc comunitari de defensa de la competència, que ha fructificat en el nou Reglament (CE)...(Demo)

TÍTOL I. De la defensa de la competència   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I. De les conductes prohibides   

 

...(Demo)
Article 1. Conductes colusorias.   

1. Es prohibeix tot acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o part del mercat nacional i, en...(Demo)

Article 2. Abús de posició dominant.   

1. Queda prohibida l'explotació abusiva per una o diverses empreses de la seva posició de domini en tot o en part del...(Demo)

Article 3. Falsejament de la lliure competència per actes deslleials.   

La Comissió Nacional de...(Demo)

Article 4. Conductes exemptes per llei.   

1. Sense perjudici de l'eventual aplicació de...(Demo)

Article 5. Conductes de menor importància.   

Les prohibicions recollides en els...(Demo)

Article 6. Declaracions d'inaplicabilidad.   

Quan així ho requereixi l'interès...(Demo)

CAPÍTOL II. De les concentracions econòmiques   

 

...(Demo)
Article 7. Definició de concentració econòmica.   

1. Als efectes previstos en aquesta Llei s'entendrà que es produeix una concentració econòmica quan tingui lloc un canvi estable del control de la totalitat o part d'una o diverses empreses com a conseqüència de:

a) La fusió de dues o més empreses anteriorment independents, o

b) La...(Demo)

Article 8. Àmbit d'aplicació.    Mostrar Redaccions 

1. El procediment de control previst en la present llei s'aplicarà a les concentracions econòmiques quan concorri almenys una de les dues circumstàncies...(Demo)

Ultima actualització publicada el 5 de març de 2011, en vigor a partir de 6 de març de 2011
Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible
Article 9. Obligació de notificació i suspensió de l'execució.   

1. Les concentracions econòmiques que entrin en l'àmbit d'aplicació de l'article anterior hauran de notificar-se a la Comissió Nacional de la Competència prèviament a la seva execució.

2. La concentració econòmica no podrà executar-se fins que hagi recaigut i sigui executiva la...(Demo)

Article 10. Criteris de valoració substantiva.   

1. La Comissió Nacional de la Competència valorarà les concentracions econòmiques atenent a la possible obstaculización del manteniment d'una competència efectiva en tot o en part del mercat nacional.

En concret, la Comissió Nacional de la...(Demo)

CAPÍTOL III. De les ajudes públiques   

 

...(Demo)
Article 11. Ajudes públiques.    Mostrar Redaccions 

1. La Comissió Nacional de la Competència, d'ofici o a instàncies de les Administracions Públiques, podrà analitzar els criteris de concessió de les ajudes públiques en relació amb els seus possibles efectes sobre el manteniment de la competència efectiva als mercats amb la finalitat de:

a) Emetre informes pel que fa als...(Demo)

Ultima actualització publicada el 26 de desembre de 2013, en vigor a partir d'1 de gener de 2014
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014

TÍTOL II. De l'esquema institucional per a l'aplicació d'aquesta Llei   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I. Dels òrgans competents per a l'aplicació d'aquesta Llei   

 

...(Demo)
Article 12. La Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 13. Els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.   

1. Els òrgans de les Comunitats Autònomes competents per a l'aplicació de...(Demo)

Article 14. El Consell de Ministres.   

El Consell de...(Demo)

CAPÍTOL II. Mecanismes de col·laboració i cooperació   

 

...(Demo)
Article 15. Coordinació de la Comissió Nacional de la Competència amb els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.   

1. La coordinació de la Comissió Nacional de la Competència amb els òrgans...(Demo)

Article 16. Cooperació amb els òrgans jurisdiccionals.   

1. La Comissió Nacional de la Competència per pròpia iniciativa podrà aportar informació o presentar observacions als òrgans...(Demo)

Article 17. Coordinació amb els reguladors sectorials.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 18. Col·laboració de la Comissió Nacional de la Competència amb Autoritats Nacionals de Competència d'altres Estats Membres i la Comissió Europea.   

A fi d'aplicar els articles...(Demo)

TÍTOL III. De la Comissió Nacional de la Competència    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

CAPÍTOL I. Disposicions comunes    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 1a. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 19. Naturalesa i règim jurídic.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 20. Composició de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 21. Personal de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 22. Recursos econòmics de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 23. Taxa per anàlisi i estudi de les operacions de concentració.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 2a. FUNCIONIS DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 24. Funcions d'instrucció, resolució i arbitratge.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 25. Competències consultives.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 26. Altres funcions de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 3a. TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 27. Publicitat de les actuacions de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 28. Control parlamentari de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

CAPÍTOL II. Dels òrgans d'adreça de la Comissió Nacional de la Competència    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS COMUNES    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 29. Nomenament i mandat dels òrgans directius de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 30. Causes de cessament en l'exercici del càrrec.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 31. Incompatibilitats.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 2a. DEL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 32. Funcions del President de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 3a. DEL CONSELL DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 33. Composició i funcionament del Consell de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 34. Funcions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

SECCIÓ 4a. DE L'ADREÇA DE RECERCA    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 35. Estructura i funcions de l'Adreça de Recerca.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

TÍTOL IV. Dels procediments   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I. Disposicions comunes   

 

...(Demo)

SECCIÓ 1a. TERMINIS DELS PROCEDIMENTS   

 

...(Demo)
Article 36. Termini màxim dels procediments.   

1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució que posi fi al procediment sancionador per conductes restrictives de la competència serà de divuit mesos a explicar des de la data de l'acord d'incoació del mateix i la seva distribució entre les fases...(Demo)

Article 37. Suposats d'ampliació dels terminis i suspensió del seu còmput.   

1. El transcurs dels terminis màxims previstos legalment per resoldre un procediment es podrà suspendre, mitjançant resolució motivada, en els següents casos:

a) Quan hagi de requerir-se a qualsevol interessat per a l'esmena de deficiències, l'aportació de documents i altres elements de judici necessaris.

b)...(Demo)

Article 38. Efectes del silenci administratiu.   

1. El transcurs del termini màxim de divuit mesos establert a l'apartat primer de l'article 36 per resoldre el procediment sancionador en matèria d'acords i pràctiques prohibides...(Demo)

SECCIÓ 2a. FACULTATS DE LA COMISSIÓ NACIONAL DE LA COMPETÈNCIA   

 

...(Demo)
Article 39. Deures de col·laboració i informació.   

1. Tota persona física o jurídica i els òrgans i...(Demo)

Article 40. Facultats d'inspecció.    Mostrar Redaccions 

(DEROGAT)

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència
Article 41. Vigilància del compliment de les obligacions, resolucions i acords.   

1. La Comissió Nacional de la Competència vigilarà l'execució i el compliment de les obligacions previstes en...(Demo)

SECCIÓ 3a. PRINCIPIS GENERALS DEL PROCEDIMENT   

 

...(Demo)
Article 42. Tractament de la informació confidencial.   

A qualsevol moment del procediment, es podrà ordenar, d'ofici o a...(Demo)

Article 43. Deure secret.   

1. Tots els que prenguin part en la tramitació...(Demo)

Article 44. Arxivament de les actuacions.   

La Comissió Nacional de la Competència podrà no iniciar un procediment o acordar l'arxivament de les actuacions o expedients...(Demo)

Article 45. Supletoriedad de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.   

Els procediments administratius en...(Demo)

Article 46. Prejudicialidad del procés penal.   

L'existència d'una...(Demo)

SECCIÓ 4a. DELS RECURSOS   

 

...(Demo)
Article 47. Recurs administratiu contra les resolucions i actes dictats per l'Adreça de Recerca.   

1. Les resolucions i actes de l'Adreça...(Demo)

Article 48. Recursos contra les resolucions i actes dictats pel President i pel Consell de la Comissió Nacional de la Competència.   

1. Contra les resolucions i actes del President i del Consell de la Comissió Nacional de...(Demo)

CAPÍTOL II. Del procediment sancionador en matèria de conductes prohibides   

 

...(Demo)

SECCIÓ 1a. DE LA INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT   

 

...(Demo)
Article 49. Iniciació del procediment.   

1. El procediment s'inicia d'ofici per l'Adreça de Recerca, ja sigui a iniciativa pròpia o del Consell de la...(Demo)

Article 50. Instrucció de l'expedient sancionador.   

1. L'Adreça de Recerca, una vegada incoat l'expedient, practicarà els actes d'instrucció necessaris per el...(Demo)

SECCIÓ 2a. DE LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR   

 

...(Demo)
Article 51. Procediment de resolució davant el Consell de la Comissió Nacional de la Competència.   

1. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència podrà ordenar, d'ofici o a instàncies d'algun interessat, la pràctica de proves diferents de les ja...(Demo)

Article 52. Terminació convencional.   

1. El Consell de la Comissió Nacional de la Competència, a proposta de la...(Demo)

Article 53. Resolucions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència.   

1. Les resolucions del Consell de la Comissió Nacional de la Competència podran declarar:

a) L'existència de conductes prohibides per la present Llei o pels articles 81 i 82 del Tractat CE.

b) L'existència...(Demo)

SECCIÓ 3a. DE LES MESURES CAUTELARS   

 

...(Demo)
Article 54. Adopció de mesures cautelars.   

Una vegada incoat l'expedient,...(Demo)

CAPÍTOL III. Del procediment de control de concentracions econòmiques   

 

...(Demo)

SECCIÓ 1a. DE LA NOTIFICACIÓ   

 

...(Demo)
Article 55. Notificació de concentració econòmica.   

1. El procediment de control de concentracions econòmiques s'iniciarà una vegada rebuda en forma la notificació de la concentració d'acord amb el formulari de notificació establert...(Demo)

Article 56. Formulari abreujat de notificació.   

1. Es podrà presentar un formulari abreujat de notificació, que serà establert reglamentàriament, per al seu ús, entre uns altres, en els...(Demo)

SECCIÓ 2a. DE LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT   

 

...(Demo)
Article 57. Instrucció i resolució en la primera fase.   

1. Rebuda en forma la notificació, l'Adreça de Recerca formarà expedient i elaborarà un informe d'acord amb els...(Demo)

Article 58. Instrucció i resolució en la segona fase.   

1. Una vegada iniciada la segona fase del procediment, l'Adreça de Recerca elaborarà una nota succinta sobre la concentració que, una vegada resolts els aspectes confidencials de la mateixa, serà feta pública i posada en coneixement de les persones físiques o...(Demo)

Article 59. Presentació de compromisos.   

1. Quan d'una concentració puguin derivar-se obstacles para...(Demo)

Article 60. Intervenció del Consell de Ministres.   

1. El Ministre d'Economia i Hisenda podrà elevar la decisió sobre la concentració al Consell de Ministres per raons d'interès general quan, en segona fase, el Consell de la Comissió...(Demo)

TÍTOL V. Del règim sancionador   

 

...(Demo)
Article 61. Subjectes infractors.   

1. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques que realitzin les accions o omissions tipificades com a infraccions en aquesta Llei.

2. A l'efecte de la...(Demo)

Article 62. Infraccions.   

1. Les infraccions establertes en la present Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) Haver presentat a la Comissió Nacional de la Competència la notificació de la concentració econòmica fos dels terminis previstos en els articles 9.3.a) i...(Demo)

Article 63. Sancions.   

1. Els òrgans competents podran imposar als agents econòmics, empreses, associacions, unions o agrupacions d'aquelles que, deliberadament o per negligència, infringeixin el...(Demo)

Article 64. Criteris per a la determinació de l'import de les sancions.    Mostrar Redaccions 

1. L'import de les sancions es fixarà atenent, entre uns altres, als següents criteris:

a) La dimensió i característiques del mercat afectat per la infracció.

b) La...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 65. Exempció del pagament de la multa.   

1. Sense perjudici de l'establert en els articles anteriors, la Comissió Nacional de la Competència eximirà a una empresa o a una persona física del pagament de la multa que hagués pogut imposar-li quan:

a) Sigui la primera a aportar elements...(Demo)

Article 66. Reducció de l'import de la multa.   

1. La Comissió Nacional de la Competència podrà reduir l'import de la multa corresponent en relació amb aquelles empreses o persones físiques que, sense reunir els...(Demo)

Article 67. Multes coercitives.   

La Comissió Nacional de la Competència, independentment de les multes sancionadores i sense perjudici de l'adopció...(Demo)

Article 68. Prescripció de les infraccions i de les sancions.   

1. Les infraccions molt greus prescriuran als quatre anys, les greus...(Demo)

Article 69. Publicitat de les sancions.   

Seran...(Demo)

Article 70. Normativa aplicable i òrgans competents.    Mostrar Redaccions 

1. A excepció de les infraccions previstes en l'article 62 corresponents als articles 1, 2...(Demo)

Ultima actualització publicada el 5 de juny de 2013, en vigor a partir de 6 de juny de 2013
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creacion de la Comision Nacional dels Mercats i la Competència

TÍTOL VI. De la compensació dels danys causats per les pràctiques restrictives de la competència    Mostrar Redaccions 

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 71. Responsabilitat per les infraccions del Dret de la competència.    Mostrar Redaccions 

1. Els infractors del Dret de la competència...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 72. Dret al ple rescabalament.    Mostrar Redaccions 

1. Qualsevol persona física o jurídica que hagi sofert un...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 73. Responsabilitat conjunta i solidària.    Mostrar Redaccions 

1. Les empreses i les associacions, unions o agrupacions d'empreses, que haguessin infringit de forma conjunyeix el Dret de la competència seran solidàriament responsables del ple rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats per la...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 74. Termini per a l'exercici de les accions de danys.    Mostrar Redaccions 

1. L'acció per exigir la responsabilitat pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les infraccions del Dret de la...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 75. Efecte de les resolucions de les autoritats de la competència o dels tribunals competents.    Mostrar Redaccions 

1. La constatació d'una infracció del Dret de la competència feta en una resolució...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 76. Quantificació dels danys i perjudicis.    Mostrar Redaccions 

1. La càrrega de la prova dels danys i perjudicis soferts per la infracció del Dret de...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 77. Efectes de les solucions extrajudicials sobre el dret al rescabalament dels danys.    Mostrar Redaccions 

1. El dret al rescabalament de danys i perjudicis de la persona perjudicada que hagués estat part en un acord...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 78. Sobrecostos i dret al ple rescabalament.    Mostrar Redaccions 

1. El dret al rescabalament enunciat en aquest títol es referirà únicament al sobrecost...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 79. Prova de sobrecostos i de la seva repercussió.    Mostrar Redaccions 

1. Quan en l'exercici d'una acció de danys l'existència de la reclamació o la determinació de l'import...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 80. Accions de danys exercitades per demandants situats en diferents nivells de la cadena de subministrament.    Mostrar Redaccions 

1. Amb la finalitat d'evitar que les accions de danys exercitades pels demandants de diferents nivells de la cadena de subministrament...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
Article 81. Efecte suspensiu de la solució extrajudicial de controvèrsies.    Mostrar Redaccions 

Els tribunals que coneguin de...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors

DISPOSICIONS ADDICIONALS   

 

...(Demo)
D.A. 1. Dels Jutjats del Mercantil.   

D'acord amb el que es disposa en...(Demo)

D.A. 2. Modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.   

Un. S'introdueix l'article 15 bis de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en els termes següents:

«Article 15 bis. Intervenció en processos de defensa de la competència.

1. La Comissió Europea, la Comissió Nacional de la Competència i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes en l'àmbit de les seves competències podran intervenir, sense tenir la condició de part, per pròpia iniciativa o a instàncies de l'òrgan judicial, mitjançant l'aportació d'informació o presentació d'observacions escrites sobre qüestions relatives a la...(Demo)

D.A. 3. Comunicacions de la Comissió Nacional de la Competència.   

La Comissió Nacional de...(Demo)

D.A. 4. Definicions.    Mostrar Redaccions 

1. A l'efecte del previst en aquesta Llei, s'entén per empresa qualsevol persona o entitat que exerceixi una activitat econòmica, amb independència de l'estatut jurídic d'aquesta entitat i de la seva manera de finançament.

2. A l'efecte del que es disposa en aquesta llei s'entén per càrtel tot acord o pràctica concertada entre dues o més competidors que el seu objectiu consisteixi a coordinar el seu comportament competitiu al mercat o influir en els...(Demo)

Ultima actualització publicada el 27 de maig de 2017, en vigor a partir de 27 de maig de 2017
Reial decret-llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es traslladen directives de la Union Europea en els ambitos financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors
D.A. 5. Referències als òrgans nacionals de competència existents en altres normes.   

1. La Comissió Nacional de la Competència serà l'Autoritat Nacional de Competència als...(Demo)

D.A. 6. Extinció del Tribunal de Defensa de la Competència i del Servei de Defensa de la Competència.   

1. Queden extingits l'Organisme Autònom Tribunal de Defensa de...(Demo)

D.A. 7. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.   

Un. Es dóna nova redacció a l'article 8.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, en els termes següents:

«6. Coneixeran també els Jutjats del Contenciós-Administratiu de les autoritzacions per a l'entrada en domicilis i restants llocs l'accés dels quals requereixi el consentiment del seu titular, sempre que això procedeixi per la...(Demo)

D.A. 8. Referències a la Comissió Nacional de la Competència i als seus òrgans d'adreça.   

Les referències contingudes en aquesta Llei a la...(Demo)

D.A. 9. Assistència jurídica a la Comissió Nacional de la Competència.   

L'assistència...(Demo)

D.A. 10. Modificació de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de Coordinació de les competències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes en matèria de Defensa de la Competència.   

Un. Es modifica l'article 5.Un.3 de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes en matèria de defensa de la competència, en els termes següents:

«3. El Consell de Defensa de la Competència, com a òrgan de participació i...(Demo)

D.A. 11. Modificació de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat.   

En la disposició...(Demo)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES   

 

...(Demo)
D.T. 1. Procediments iniciats formalment.   

1. Els procediments sancionadors en matèria de conductes prohibides incoats abans de la...(Demo)

D.T. 2. Constitució de la Comissió Nacional de la Competència.   

1. Sense perjudici del que es disposa en la disposició addicional sisena de la present Llei, el President del Tribunal de...(Demo)

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES   

 

...(Demo)
D.dt. UNICA.   

1. Per la present Llei queda derogada la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la...(Demo)

DISPOSICIONS FINALS   

 

...(Demo)
D.F. 1. Títols competencials.   

Aquesta Llei es dicta a l'empara de l'article...(Demo)

D.F. 2. Habilitació normativa.   

1. El Govern i el Ministre d'Economia i Hisenda, d'acord amb el previst en aquesta Llei i en l'àmbit de les seves respectives competències, podran dictar les normes reglamentàries...(Demo)

D.F. 3. Entrada en vigor.   

1. La present Llei entrarà en vigor l'1 de...(Demo)

X
...Carregant...