DESCARREGAR
EN PDF
DESCARREGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
ELS MEUS DOCUMENTS
ENVIAR
PER EMAIL
Buscar en el document: 

 Següent  Anterior

LLEI 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Fitxa
Butlletí Butlletí Oficial de l'Estat Nombre [ Solament per a usuaris ] de [ Solament per a usuaris ] 
Secció I. DISPOSICIONS GENERALS 
Òrgan emissor PREFECTURA DE L'ESTAT 
Nombre de disposició 50/1997 
Data de disposició [ Solament per a usuaris ] 
Tipus de norma LLEI 
Tipus de legislació Legislacion Comptabilitat Administratiu Refós 
Matèria
Indice
Extracte del document sol·licitat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS   

Des de l'aprovació de la Constitució Espanyola en 1978, pot observar-se amb satisfacció com el seu esperit, principis i articulat han tingut el corresponent desenvolupament normatiu en textos de rang legal, impulsant un període de fecunda producció legislativa per incorporar plenament els principis democràtics al funcionament dels poders i institucions que conformen l'Estat Español.

En efecte, el conjunt dels poders i òrgans constitucionals han estat objecte de lleis que, amb posterioritat a la Constitució, estableixen les pautes de la seva organització, competència i normes de funcionament a la llum de la norma vèrtex del nostre ordenament democràtic.

Existeix, no obstant això, un rellevant àmbit dels poders constitucionals al que encara no ha arribat el desenvolupament legal de la Constitució. Tal és el cas...(Demo)

TÍTOL I. Del Govern: composició, organització i òrgans de col·laboració i suport   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I. Del Govern, la seva composició, organització i funcions   

 

...(Demo)
Article 1. Del Govern.   

1. El Govern dirigeix la política...(Demo)

Article 2. Del President del Govern.   

1. El President dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres del mateix, sense perjudici de la competència i responsabilitat directa dels Ministres en el seu...(Demo)

Article 3. Del Vicepresident o Vicepresidents del Govern.   

1. Al Vicepresident o...(Demo)

Article 4. Dels Ministres.    Mostrar Redaccions 

1. Els Ministres, com a titulars dels seus Departaments, tenen competència i responsabilitat en l'esfera...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 5. Del Consell de Ministres.    Mostrar Redaccions 

1. Al Consell de Ministres, com a òrgan col·legiat del Govern, li correspon l'exercici de les següents funcions:

a) Aprovar els projectes de llei i la seva...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 6. De les Comissions Delegades del Govern.    Mostrar Redaccions 

1. La creació, modificació i supressió de les Comissions Delegades del Govern serà acordada pel Consell de Ministres mitjançant Reial decret, a proposta...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico

CAPÍTOL II. Dels òrgans de col·laboració i suport del Govern.   

 

...(Demo)
Article 7. Dels Secretaris d'Estat.    Mostrar Redaccions 

1. Els Secretaris d'Estat són òrgans superiors de la...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 8. De la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.    Mostrar Redaccions 

1. La Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris estarà integrada pels titulars de les Secretaries d'Estat i pels Sotssecretaris dels diferents Departaments...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 9. Del Secretariat del Govern.    Mostrar Redaccions 

1. El Secretariat del Govern, com a òrgan de suport del Consell de Ministres, de les Comissions Delegades del Govern i de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris, exercirà les següents funcions:

a) L'assistència al...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 10. Dels Gabinets.    Mostrar Redaccions 

1. Els Gabinets són òrgans de suport polític i tècnic del President del Govern, dels Vicepresidents, dels Ministres i dels Secretaris d'Estat....(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico

TÍTOL II. De l'estatut dels membres del Govern, dels Secretaris d'Estat i dels Directors dels Gabinets.   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I. Dels membres del Govern   

 

...(Demo)
Article 11. Dels requisits d'accés al càrrec.    Mostrar Redaccions 

Per ser membre del Govern es...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 12. Del nomenament i cessament.    Mostrar Redaccions 

1. El nomenament i cessament del President del Govern es produirà en els termes previstos en la...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 13. De la suplència.    Mostrar Redaccions 

1. En els casos de vacant, absència o malaltia, les funcions del President del Govern...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 14. Del règim d'incompatibilitats dels membres del Govern.   

1. Els membres del Govern no...(Demo)

CAPÍTOL II. Dels Secretaris d'Estat   

 

...(Demo)
Article 15. Del nomenament, cessament, suplència i incompatibilitats dels Secretaris d'Estat.   

1. Els Secretaris d'Estat són nomenats i separats per Reial decret...(Demo).

CAPÍTOL III. Dels Directors dels Gabinets de President, Vicepresidents, Ministres i Secretaris d'Estat.   

 

...(Demo)
Article 16. Del nomenament i cessament dels Directors dels Gabinets.   

1. Els Directors dels Gabinets del President, dels Vicepresidents i dels Ministres seran...(Demo)

TÍTOL III. De les normes de funcionament del Govern i de la delegació de competències   

 

...(Demo)
Article 17. De les normes aplicables al funcionament del Govern.   

El Govern es regeix, en el seu...(Demo)

Article 18. Del funcionament del Consell de Ministres.   

1. El President del Govern convoca i presideix les reunions...(Demo)

Article 19. De les actes de les Comissions Delegades del Govern i de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.   

A les Comissions Delegades...(Demo)

Article 20. Delegació i avocación de competències.    Mostrar Redaccions 

1. Poden delegar l'exercici de competències pròpies:

a) El President del Govern en favor del Vicepresident o Vicepresidents i dels...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico

TÍTOL IV. Del Govern en funcions   

 

...(Demo)
Article 21. Del Govern en funcions.   

1. El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals, en els casos de pèrdua de confiança parlamentària prevists en la...(Demo)

TÍTOL V. De la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària del Govern    Mostrar Redaccions 

 

 

...(Demo)
Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 22. De l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària del Govern.    Mostrar Redaccions 

El Govern exercirà la...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 23. Disposicions d'entrada en vigor.    Mostrar Redaccions 

Sense perjudici de l'establert en l'article 2.1 del Codi Civil,...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 24. De la forma i jerarquia de les disposicions i resolucions del Govern de la Nació i dels seus membres.    Mostrar Redaccions 

1. Les decisions del Govern de la Nació i dels seus membres revesteixen les formes següents:

a) Reials decrets Legislatius i Reals...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 25. Pla Anual Normatiu.    Mostrar Redaccions 

1. El Govern aprovarà anualment un Pla Normatiu que contindrà les iniciatives legislatives o reglamentàries que vagin a ser elevades...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 26. Procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments.    Mostrar Redaccions 

L'elaboració dels avantprojectes de llei, dels projectes de reial decret legislatiu i de normes reglamentàries s'ajustarà al següent procediment:

1. La seva redacció estarà precedida de quants estudis i consultes s'estimin convenients per garantir l'encert i la legalitat de la norma.

2. Se substanciarà una consulta pública, a través del portal web del departament competent, amb caràcter previ a l'elaboració del text, en la qual es recaptarà opinió dels subjectes potencialment afectats per la futura norma i de les organitzacions més representatives sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Podrà prescindir-se del tràmit de consulta pública previst en aquest apartat en el cas de l'elaboració de normes pressupostàries o organitzatives de l'Administració General de l'Estat o de les organitzacions depenents o vinculades a aquestes, quan concorrin raons...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 27. Tramitació urgent d'iniciatives normatives en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.    Mostrar Redaccions 

1. El Consell de Ministres, a proposta del titular del departament al que correspongui la iniciativa normativa, podrà acordar la tramitació urgent del procediment d'elaboració i...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 28. Informe anual d'avaluació.    Mostrar Redaccions 

1. El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de la Presidència, aprovarà, abans del 30 d'abril de cada any, un informe...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico

TÍTOL VI. Del control del Govern    Mostrar Redaccions 

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico
Article 29. Del control dels actes del Govern.    Mostrar Redaccions 

1. El Govern està subjecte a la Constitució i a la resta...(Demo)

Ultima actualització publicada el 2 d'octubre de 2015, en vigor a partir de 2 d'octubre de 2016
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico

DISPOSICIONS ADDICIONALS   

 

...(Demo)
D.A. 1ª   

Els qui haguessin...(Demo)

D.A. 2ª   

El Consell d'Estat,...(Demo)

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES   

 

...(Demo)
D.dt. Única   

1. Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposin al que es disposa en la present Llei i, en concret:

a) Els...(Demo)

X
...Carregant...