DESCARREGAR
EN PDF
DESCARREGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
ELS MEUS DOCUMENTS
ENVIAR
PER EMAIL
Buscar en el document: 

 Següent  Anterior

LLEI 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Fitxa
Estat
Vigent 
Butlletí Butlletí Oficial de l'Estat Nombre [ Solament per a usuaris ] de [ Solament per a usuaris ] 
Secció I. DISPOSICIONS GENERALS 
Òrgan emissor PREFECTURA DE L'ESTAT 
Nombre de disposició 50/1997 
Data de disposició [ Solament per a usuaris ] 
Tipus de norma LLEI 
Tipus de legislació Legislacion Freqüent Refós 
Matèria
Indice
Extracte del document sol·licitat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS   

Des de l'aprovació de la Constitució espanyola en 1978, pot observar-se amb satisfacció com el seu esperit, principis i articulat han tingut el corresponent desenvolupament normatiu en textos de rang legal, impulsant un període de fecunda producció legislativa per incorporar plenament els principis democràtics al funcionament dels poders i institucions que conformen l'Estat Español.

En efecte, el conjunt de poders i òrgans constitucionals han estat objecte de lleis que, amb posterioritat a la Constitució, estableixen les pautes de la seva organització, competència i normes de funcionament a la llum de la norma vèrtex del nostre ordenament democràtic.

Existeix, no obstant això, un rellevant àmbit dels poders constitucionals al que encara no ha arribat el desenvolupament legal de la Constitució. Tal és el cas del...(Demo)

TÍTOL I Del Govern: composició, organització i òrgans de col·laboració i suport   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I Del Govern, la seva composició, organització i funcions   

 

...(Demo)
Article 1. Del Govern.   

1. El Govern dirigeix la política...(Demo)

Article 2. Del President del Govern.   

1. El President dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres del mateix, sense perjudici de la competència i responsabilitat directa dels Ministres en...(Demo)

Article 3. Del vicepresident o Vicepresidents del Govern.   

1. Al Vicepresident o...(Demo)

Article 4. Dels Ministres.    Mostrar Redaccions 

1. Els Ministres, com a titulars dels seus Departaments, tenen competència i responsabilitat en...(Demo)

Article 5. Del Consell de Ministres.    Mostrar Redaccions 

1. Al Consell de Ministres, com a òrgan col·legiat del Govern, li correspon:

a) Aprovar els projectes de llei i la seva remissió al Congrés dels...(Demo)

Article 6. De les Comissions Delegades del Govern.    Mostrar Redaccions 

1. La creació, modificació i supressió de les Comissions Delegades del Govern serà acordada pel Consell de Ministres mitjançant Reial decret,...(Demo)

CAPÍTOL II Dels òrgans de col·laboració i suport del Govern.   

 

...(Demo)
Article 7. Dels Secretaris d'Estat.    Mostrar Redaccions 

1. Els Secretaris d'Estat són òrgans superiors de l'Administració General del...(Demo)

Article 8. De la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.    Mostrar Redaccions 

1. La Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris estarà integrada...(Demo)

Article 9. Del Secretariat del Govern.    Mostrar Redaccions 

1. El Secretariat del Govern, com a òrgan de suport del Consell de Ministres, de les...(Demo)

Article 10. Dels Gabinets.    Mostrar Redaccions 

1. Els Gabinets són òrgans de suport polític i tècnic del President del Govern, de...(Demo)

TÍTOL II De l'estatut dels membres del Govern, dels Secretaris d'Estat i dels Directors dels Gabinets.   

 

...(Demo)

CAPÍTOL I Dels membres del Govern   

 

...(Demo)
Article 11. Dels requisits d'accés al càrrec.    Mostrar Redaccions 

Per ser membre del...(Demo)

Article 12. Del nomenament i cessament.    Mostrar Redaccions 

1. El nomenament i cessament del President...(Demo)

Article 13. De la suplència.    Mostrar Redaccions 

1. En els casos de vacant, absència o malaltia, les...(Demo)

Article 14. Del règim d'incompatibilitats dels membres del Govern.   

1. Els membres del Govern no...(Demo)

CAPÍTOL II Dels Secretaris d'Estat   

 

...(Demo)
Article 15. Del nomenament, cessament, suplència i incompatibilitats dels Secretaris d'Estat.   

1. Els Secretaris d'Estat són nomenats i separats per Reial decret...(Demo).

CAPÍTOL III Dels Directors dels Gabinets de President, Vicepresidents, Ministres i Secretaris d'Estat..    

 

...(Demo)
Article 16. Del nomenament i cessament dels Directors dels Gabinets.   

1. Els Directors dels Gabinets del President, dels Vicepresidents i dels ministres...(Demo)

TÍTOL III De les normes de funcionament del Govern i de la delegació de competències   

 

...(Demo)
Article 17. De les normes aplicables al funcionament del Govern.   

El Govern es regeix, en el seu...(Demo)

Article 18. Del Funcionament del Consell de Ministres.   

1. El President del Govern convoca i presideix les...(Demo)

Article 19. De les actes de les Comissions Delegades del Govern i de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.   

A les Comissions Delegades...(Demo)

Article 20. De la delegació de competències.    Mostrar Redaccions 

1. Poden delegar l'exercici de competències pròpies:

a) El President del govern en...(Demo)

TÍTOL IV Del Govern en funcions   

 

...(Demo)
Article 21. Del Govern en funcions.   

1. El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals, en els casos de pèrdua de confiança parlamentària prevists en la...(Demo)

TÍTOL V De la iniciativa legislativa, de la potestat reglamentària i del control dels actes del Govern.    Mostrar Redaccions 

 

...(Demo)
Article 22. De la iniciativa legislativa delGobierno.    Mostrar Redaccions 

1. El Govern exercirà la iniciativa legislativa prevista en els articles 87 i 88 de la Constitució mitjançant l'elaboració, aprovació i posterior remissió dels...(Demo)

Ultima actualització publicada el 14 d'octubre de 2003, en vigor a partir de 15 d'octubre de 2003
LLEI 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives que elabori el Govern
Article 23. De la potestat reglamentària.    Mostrar Redaccions 

1. L'exercici de la potestat reglamentària correspon al Govern d'acord amb la Constitució i les...(Demo)

Article 24. Del procediment d'elaboració delos reglaments.    Mostrar Redaccions 

1. L'elaboració dels reglaments s'ajustarà al següent procediment:

a) La iniciació del procediment d'elaboració d'un reglament es durà a terme pel centre directiu competent mitjançant l'elaboració del corresponent projecte, al que s'acompanyarà un...(Demo)

Ultima actualització publicada el 14 d'octubre de 2003, en vigor a partir de 15 d'octubre de 2003
LLEI 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives que elabori el Govern
Article 25. De la forma de les disposicions i resolucions del Govern, dels seus membres i de les Comissions Delegades.    Mostrar Redaccions 

Les decisions dels òrgans regulats en aquesta Llei revesteixen les formes següents:

a) Reials decrets Legislatius i...(Demo)

Article 26. Del control dels actes del Govern.    Mostrar Redaccions 

1. El Govern està subjecte a la Constitució i...(Demo)

DISPOSICIONS ADDICIONALS   

 

...(Demo)
D.A. 1ª   

Els qui haguessin...(Demo)

D.A. 2ª   

El Consell d'Estat,...(Demo)

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES   

 

...(Demo)
D.dt. Única   

1. Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposin al que es disposa en la present Llei i, en concret:

a) Els articles...(Demo)

X
...Carregant...