DESCARGAR
EN PDF
DESCARGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
MIS DOCUMENTOS
ENVIAR
POR EMAIL
Buscar en el documento: 

 Siguiente  Anterior

Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2020. Codi conveni núm. 43001325011994.

Ficha
Título del convenio TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA Y LOGISTICA 
Código convenio 4301325 
Código convenio Nuevo 43001325011994 
Tipo de convenio Sector 
Ámbito del convenio Tarragona 
Convenio Colectivo , Revisión Salarial Entrada en vigor: 01/01/2016
Boletín Boletín Oficial de Tarragona Número [ Solo para usuarios ] de [ Solo para usuarios ] 
Sección ADMINISTRACIO AUTONOMICA 
Órgano emisor GENERALITAT DE CATALUNYA 
Subórgano emisor GENERALITAT CATALUNYA - TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES 
Extracto del documento solicitado
Documento en formato PDF

2017-06984

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Serveis Territorials a Tarragona

GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del text del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona per als anys 2016-2020 (codi de conveni núm. 43001325011994).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística de la província de Tarragona per als anys 2016-2020, subscrit, per la part empresarial, per la Federació empresarial d'auto transports de la província de Tarragona (FEAT) i, per part dels treballadors, pels sindicats CCOO i UGT, en data 8 de juny de 2017 i presentat per les mateixes parts en data 22 de juny de 2017, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2-2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.1.a) del Reial decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l'article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Resolució TRE-1398-2002, de 30 d'abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i el Decret 289-2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

RESOLC:

1. Disposar la inscripció del text del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2020, en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 3 d'agost de 2017

Director dels Serveis Territorials, Francesc Tarragona Baró

Transcripción del texto literal firmado por las partes

Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística de la provincia de Tarragona para los años 2016 a 2020.

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1....

X
...Cargando...