DESCARGAR
EN PDF
DESCARGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
MIS DOCUMENTOS
ENVIAR
POR EMAIL
Buscar en el documento: 

 Siguiente  Anterior

Conveni collectiu de treball de l'empresa ILNET UTE 2016-2019

Ficha
Título del convenio ILNET UTE 
Código convenio 2501162 
Código convenio Nuevo 25001162012007 
Tipo de convenio Empresa 
Ámbito del convenio Lleida 
Convenio Colectivo , Revisión Salarial Entrada en vigor: 01/01/2016
Boletín Boletín Oficial de Lleida Número [ Solo para usuarios ] de [ Solo para usuarios ] 
Sección GENERALITAT DE CATALUNYA 
Órgano emisor DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES 
Extracto del documento solicitado
Documento en formato PDF

Resolució de 22 de febrer de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ILNET, UTE de la localitat de Lleida (Segrià) per als anys 2016 a 2019 (codi de conveni núm. 25001162012007).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ILNET, UTE de la localitat de Lleida (Segrià) per als anys 2016 a 2019, subscrit per les parts negociadores el dia 30 d'agost 2016, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d'agost de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i altres normes d'aplicació, Resolc:

1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa ILNET, UTE de la localitat de Lleida (Segrià) per als anys 2016 a 2019 (codi de conveni núm. 25001162012007), al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, amb notificació a la Comissió negociadora.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 22 de febrer de 2017 El director en funcions, Joan Santacana i Velez Traducció del text original signat per les parts CONVENI COL·LECTIU D'ILNET UTE 2016-2019 El següent Conveni Col·lectiu es concerta entre l'empresa ILNET UTE i el seu personal, mitjançant les seues respectives representacions, empresarial i social.

CAPÍTOL I Normes generals

Article 1. Àmbit d'aplicació El present Conveni Col·lectiu afectarà a tot el personal de l'empresa ILNET UTE que, prestant els seus serveis en la ciutat de Lleida, estigui afecte a la 'Concessió dels serveis municipals de neteja viària, de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus urbans i altres serveis complementaris de Lleida', subscrita per ILNET UTE amb l'Excm. Ajuntament de Lleida conforme al contracte de concessió adjudicat a ILNET UTE.

Article 2. Vigència Aquest Conveni Col·lectiu entrarà en vigor el dia en què sigui signat per totes les parts negociadores del mateix, salve respecte d'aquells articles del Conveni en què es disposa expressament una altra data.

Article 3. Durada La durada del present Conveni Col·lectiu finalitzarà el dia 31 de desembre de 2019.

El present Conveni Col·lectiu anirà prorrogant-se al seu...

X
...Cargando...