DESCARGAR
EN PDF
DESCARGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
MIS DOCUMENTOS
ENVIAR
POR EMAIL
Buscar en el documento: 

 Siguiente  Anterior

Resolución do 22 de marzo de 2000, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo de ámbito provincial para o sector do comercio do metal.

Ficha
Título del convenio COMERCIO DO METAL 
Código convenio 2700185 
Código convenio Nuevo 27000185011982 
Tipo de convenio Sector 
Ámbito del convenio Lugo 
Revisión Salarial Entrada en vigor: 01/01/1999
Boletín Diario Oficial de Galicia Número [ Solo para usuarios ] de [ Solo para usuarios ] 
Sección III. OUTRAS DISPOSICIÓNS 
Órgano emisor CONSELLERIA DE XUSTIZA E INTERIOR 
Extracto del documento solicitado
.

Visto o texto da revisión salarial do convenio colectivo para o sector do comercio do metal (código 2700185) , da provincia de Lugo, asinado o día 23 de febreiro de 2000, pola representación da Asociación de Comerciantes e Industriais Metalúrxicos de Lugo, daAsociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Lugo e das centrais sindicais UGT, CC. OO. e USO, e de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro

Ordena-la inscrición da citada revisión salarial no rexistro de convenios colectivos de traballo desta delegación, así como o seu depósito.

Segundo

Remiti-lo texto da mentada revisión salarial á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

Terceiro

Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 22 de marzo de 2000. Manuel Teijeiro Álvarez Delegado provincial de Lugo

Acta Asistentes:

-Pola Asociación de Comerciantes e Industriais Metalúrxicos de Lugo:

Ildefonso Bourio Martínez. Julio Blanco Cadahía. Víctor Ferreiro Segade. José Luis Otero Feijoo. Nivardo Rego Valle. José Quiñoá Díaz.

-Pola Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Lugo:

Luis Fernández Osorio. Lourdes García Regueira. Ignacio Pérez de Oliveira (asesor) .

-Polas centrales sindicais: UGT:

Pedro González Sordo. Jesús Barreiro Cendán. José Luis Combarro Infantes. Fernando Teijeiro Valledor. José Luis Docampo Fortes. CC. OO.:

Francisco Jiménez Corpas. Francisco Cazón Pardo. Manuel Cabo Martínez. José Luis López. Nicolás Pato Pérez (asesor) . USO:

José Luis Valcarce Resco. Manuel Silvarrey Cabado. Manuel Expósito López (asesor) .

En Lugo, sendo as 11.30 horas do día 23 de febreiro de 2000, reúnense as persoas á marxe relacionadas, integrantes todas elas da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo Provincial de Comercio de Metal de Lugo, co obxecto de proceder á revisión das táboas salariais con vixencia desde o 1 de xaneiro de 1999 ata o 31 de decembro de 1999 de conformidade co previsto no artigo 17, parágrafo 2º, do convenio.

Despois de amplas deliberacións adóptanse os seguintes acordos:

Primeiro.-Aproba-las táboas...

X
...Cargando...