DESCARGAR
EN PDF
DESCARGAR
EN WORD
IMPRIMIR GUARDAR EN
MIS DOCUMENTOS
ENVIAR
POR EMAIL
Buscar en el documento: 

 Siguiente  Anterior

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern d'esta corporació pel qual s'aprova la convocatòria del Programa de Gestió Forestal Sostenible 2017. BDNS (Identif.): 369860.

Ficha
Boletín Boletín Oficial de Valencia Número [ Solo para usuarios ] de [ Solo para usuarios ] 
Sección DIPUTACION 
Órgano emisor EXCELLENTISSIMA DIPUTACIO PROVINCIAL DE VALENCIA 
Tipo de norma ANUNCIO 
Tipo de subvención Convocatorias 
Voces Subvención
Extracto del documento solicitado
Documento en formato PDF

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de esta corporación por el que se aprueba la convocatoria del Programa de Gestión Forestal Sostenible 2017. BDNS (Identif.): 369860.

ANUNCI

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris.

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València, que reunisquen els requisits establits en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, i que segons l'article 55.3 de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, tinguen l'obligació d'aprovar i desenvolupar els Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals.

Podran, per tant, optar a estes ajudes els municipis de la província de València que no estiguen inclosos en el 'llistat de municipis exempts' de redactar un pla local de prevenció d'incendis forestals publicat en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,...

X
...Cargando...